Non-Discrimination and Language Assistance

Heritage Provider Network and its affiliates are committed to establishing multicultural principles and practices throughout our organizational systems, services, and programs. We strive to reduce healthcare disparities and increase access by providing high quality, culturally competent healthcare. A key component of this goal is our desire to provide high quality healthcare to our members irrespective of their ethnicity, culture, religious beliefs, or language.

Non-Discrimination and Accessibility Notice

SECTION 1557 OF THE AFFORDABLE CARE ACT
POLICY

Regal Medical Group, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, disability, or sex. Regal Medical Group, Inc. does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Regal Medical Group, Inc.:

  • Provides aids and services at no cost to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

We offer at no cost to their members the following interpreter services:

1. Over-the-Phone Interpreter
2. Face-to-Face Interpreter
3. Hearing Impaired Services

If you need these services:

Contact our Customer Service Department

(818) 357-5000 or (866) 654-3471
8:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday thru Friday

TDD/TTY: (818) 654-3485
8:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday thru Friday

For help after business hours or during the weekend please contact your health plan by caling the phone number listed on the back of your ID card.

If you believe that Regal Medical Group, Inc. has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Attn: Compliance Officer/Privacy Officer
United Care Medical Group, Inc. (UCMG)
8510 Balboa Blvd. Suite 150
Northridge, CA 91325

Phone: (844) 752-3921  TTY: (818) 654-3485
Fax: (818) 933-0598
Email: compliance@regalmed.com

You can file a grievance in person or by mail or email.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, which is available at: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. Such complaints must be filed within 180 days of the date of the alleged discrimination.

Getting Help in Your Language

Language Assistance Services

English
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).

Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).

Tagalog (Tagalog ̶ Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).

한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485)번으로 전화해 주십시오.

繁體中文(Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485)。

Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (866) 654-3471 (TTY (հեռատիպ)՝ 818-654-3485):

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (866) 654-3471 (телетайп: 818-654-3485).

فارسی (Farsi)
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فتماس بگیرید. (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485) فراهم می باشد. با

日本語 (Japanese)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。(866) 654-3471 (телетайп: 818-654-3485) まで、お電話にてご連絡ください。

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

العربية (Arabic)
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم (866) 654-3471
رقم هاتف الصم والبكم: (818-654-3485)

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485) पर कॉल करें।

ภาษาไทย (Thai)
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485)

ខ្មែរ (Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ ររ ើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ , រសវាជំនួយមននកភាសា រោយមិនគិត្្នួល គឺអាចមានសំរា ់ ំររ ើអ្នក។ ចូ ទូ ស័ព្ទ (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485)។

ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).